Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Hệ thống quản trị học tập

Trợ giúp phục hồi mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email và đệ trình mẫu đơn. ILIAS sẽ gửi email tới địa chỉ đó. Email đó chứa tất cả tên đăng nhập đã sử dụng địa chỉ email này. Chọn tên đăng nhập và sử dụng dịch vụ mật khẩu để tạo mật khẩu mới. Nếu bạn không nhận được email xin liên hệ quản trị khóa học của bạn hoặc dungth@ptithcm.edu.vn.

* Thông tin bắt buộc phải điền